Running Through the San Gabriel Mountains with Julie Yan

“Running a marathon seemed impossible for me until I was introduced to APIFM and RunAPI by a good friend back in September 2016. They also helped me discover the different trails and paths within the San Gabriel Mountains that lead to many beautiful waterfall and scenic views.

RunAPI has helped me along with many others in training and running my first marathon. The people at RunAPI were very supportive and helpful throughout my marathon training. We would train and run all around the San Gabriel Mountains revealing to me trails that lead to vast beauties in nature.
One of my favorite things that we did while training for the marathon was when we ran along the trails up the Gould Mesa Campground. The last mile before we reached our destination were the most enjoyable. Along the trails, there would be tunnels of trees that would keep me cool from the sun even on the hottest days. As we ran further up the trail after the tunnel of trees, I could hear water flowing down a creek. From the creek, we would have to walk across a log to get to the other side where we would continue our run towards the campground. After crossing the stream, there would be more tunnels of trees that we would run through to finally get to the Gould Mesa Campground.
Running through these parts of the trail towards the campground always made me feel happy and relaxed. Just running through these parts of the trail even on days where we would do our longest and hardest runs (18-20 miles) made it all worth it. Being surrounded by the trees and seeing the water flowing down the creek within these San Gabriel Mountains is something that I hope to enjoy as long as I can
What I love most about the San Gabriel Mountains is how much there is to explore and discover within these mountains, especially with whom I can enjoy them with. The different waterfalls, rows of mountain peaks, and views that can be seen from miles away when you get up to one of these peaks is truly breathtaking. Even after my first marathon (March 2017), I am still running, keeping in touch with the people from APIFM/RunAPI, and participating in activities that APIFM has to offer. Thanks to APIFM/RunAPI, I was able to run two marathons, discover how much I love to run, build lasting friendships within the APIFM community, and stumble upon the most amazing things nature has to offer within the San Gabriel Mountains.”

“在2016年九月我被我的一位好朋友介紹到了APIFM和RunAPI之前,跑馬拉松對我來說是根本不可能的。他們還幫助我找到聖蓋博山脈(San Gabriel Mountains)內通往許多瀑布和風景區的不同小徑和小路。

RunAPI幫助了我和許多人訓練以及跑我的第一次馬拉松。在我的整個馬拉松訓練過程中,RunAPI裡的人都非常支持和幫助我。我們會在聖蓋博山脈(San Gabriel Mountains)周圍訓練和跑步。我從來都不知道聖蓋博山脈(San Gabriel Mountains)有一條小徑可以通向大自然的美景。

在馬拉松訓練的時候,我最喜歡做的一件事情就是沿著小路跑到古爾德梅薩(Gould Mesa)营地。在到達古爾德梅薩(Gould Mesa)營地前的最後一英里會使我的跑步更加快樂。沿著小路,會有一條樹木隧道,即使在最熱的時候也能讓我保持涼爽。當我們在樹木隧道後面的小徑上越跑越遠的時候,我能聽到小溪裡的流水聲。從小溪出發,我們需要通過一根圓木才能到達另一邊,然後我們繼續朝著營地跑去。穿過小溪之後,那裡會有更多的樹木隧道,我們會穿過它們,最後到達古爾德梅薩(Gould Mesa)營地。

穿過這條通往營地的小徑總能讓我感到開心和放鬆。即使在我們要跑最遠,最艱難的路程(18-20英里)的時候,只要跑完這段小徑,一切都是值得的。我希望盡可能地享受被樹木環繞,看見河水從聖蓋博山脈(San Gabriel Mountains)流入河流的感覺。
我最喜歡聖蓋博山脈(San Gabriel Mountains)的地方是,這座山脈裏有很多值得讓我探索和發現的東西,特別是與那些可以和我一起欣賞它們的人。不同的瀑布,一列列的山峰,還有當你到達其中一座山峰便能看到幾里外讓人激動人心的景色。我的第一次馬拉松(2017年三月份)之後,我仍然保持著跑步,還與APIFM/RunAPI裏的人保持聯系,並且參加APIFM提供的活動。多虧了APIFM和RunAPI,讓我跑了兩次馬拉松,也讓我發現我是有多麼熱愛跑步。我不但在APIFM社區建立了長久的友誼,並且在聖蓋博山脈(San Gabriel Mountains)偶然發現大自然提供的最讓人驚喜的東西。”
“Mình nghĩ là mình không có khả năng chạy marathon, mà mình được một người bạn tốt giới thiệu đến APIFM và RunAPI tháng 9 năm 2016. Bạn dó cũng giúp tôi tìm thấy mấy con đường đi bộ trong núi của San Gabriel. Mấy con đường này có nhiều thác nước đẹp va cảnh. RunAPI đã giúp cùng với nhiều người trong tập chạy marathon đầu tiên. Mọi người ở RunAPI rất là ủng hộ và hữu ích. Mình tập chạy xung quanh núi San Gabriel. Trong núi San Gabriel có nhiều cảnh đẹp trong tự nhiên.
Một trong những điều yêu thích của tôi khi nào mình tập chạy là lúc mình chạy trên đường lên Gould Mesa Campground. Dặm cuối cùng trước khi nơi của mình là lúc vui nhất. Trên đường có nhiều cây để che mặt trời. Khi mình chạy xa hơn trên con đường sau cây cối, tôi có nghe thấy nước chạy xuống một con sông. Mình phải đi bộ qua sông để tiếp tục chạy tôi nơi Gould Mesa Campground.
Khi tôi chạy trên mấy con đường này, tôi cảm thấy thư giãn nhất. Khi mình chạy 18-20 dặm, mình thấy thật là đáng. Cảm giác chạy trong núi của San Gabriel là một cảm giác mình muốn giữ thật lâu..
Điều mình thích nhất thuộc về núi San Gabriel là mấy núi này có rất nhiều thứ để khám phá, nhất là với những người mà tôi có thể tận hưởng cùng với. Mấy thác nước, cảnh, và những ngọn núi cao rất là đẹp. Sau khi marathon đầu tiên của mình (tháng Ba năm 2017), mình vẫn tiếp tục chạy với mọi người ở APIFM/RunAPI. APIFM và RunAPI đã giúp mình chạy hai marathon, xây dựng tình bạn lâu dài với cộng đồng APIFM, và chỉ mình những điều tuyệt vời nhất trong núi San Gabriel.”